Rozliczam projekt – instrukcje dla Beneficjenta
Poradnik

Rozliczam projekt – instrukcje dla Beneficjenta

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY (CST2021)

CST2021 to system teleinformatyczny wykorzystywany na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. W skład CST2021 wchodzi kilka aplikacji w tym SL2021 – Projekty, SM EFS.

1. Do czego służy SL2021 – Projekty?

aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi ich projekty, w szczególności w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczących:

  • umów, aneksów, wprowadzania zmian w projektach,
  • wniosków o płatność, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
  • harmonogramów finansowych, ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
  • zamówień publicznych i kontraktów,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu;
  • instrumentów finansowych,
  • projektów grantowych.

2. Jak zalogować się do SL2021 – Projekty? 

System dostępny jest pod adresem https://sso.cst2021.gov.pl/

Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła.

Jak uzyskać dostęp do projektu:

Beneficjent wyznacza osobę uprawnioną do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w ramach CST2021. Nadanie uprawnień przez Instytucję Zarządzającą jest dokonywane na podstawie Wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta. Pracownik instytucji weryfikuje zgodność danych z wniosku z danymi Beneficjenta podanymi w ramach wniosku o dofinansowanie i następnie za pośrednictwem SL2021 wysyła zaproszenie e-mailowe do osoby zgłoszonej przez Beneficjenta.

Jeśli użytkownik miał już konto w aplikacji zostanie poinformowany mailowo o dodaniu do jego konta kolejnego projektu.

Jeśli użytkownik nie miał konta, będzie musiał się zarejestrować korzystając z linku otrzymanego w mailu.

Następnie osoba zarządzająca projektem ma możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników w swoim podmiocie i dodawania / usuwania kolejnych osób uprawnionych do projektu.

Uwaga!
Beneficjent składa „Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta” tylko dla jednej osoby. Uprawnienia dla kolejnych osób nadaje już samodzielnie.

System Monitorowania EFS (SM EFS) – system przeznaczony jest do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez przetwarzanie danych osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach realizowanych projektów.

Link do aplikacji System Monitorowania EFS

Baza Konkurencyjności (BK2021) – aplikacja wspierająca realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Link do Bazy Konkurencyjności

 


Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj harmonogram naborów, sprawdź aktualne nabory oraz wejdź do aplikacji do składania wniosków

Skorzystaj z aplikacji SOWA EFS

Czytaj