Skontaktuj się w sprawie Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w wypracowywaniu optymalnych rozwiązań dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Każda propozycja usprawnienia, informacja o utrudnieniach lub wskazanie dobrych praktyk może przyczynić się do poprawy skuteczności realizacji Programu. Czekam na Państwa zgłoszenia!

 
Agata Florek-Gnat
Rzecznik Funduszy Europejskich


Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Do głównych zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy:

1. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień lub propozycji usprawnień w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;

2. dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

3. formułowanie propozycji usprawnień dla właściwych instytucji.


Kto może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie może przekazać każdy kto jest zainteresowany skuteczną realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.


Jak dokonać zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich?

Zgłoszenie możesz złożyć:

  • elektronicznie na adres e-mail: rzecznikFE@wzp.pl wpisując w temat wiadomości: „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”
  • pocztą tradycyjną / kurierem na adres: Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
  • poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Kancelaria Ogólna, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich w siedzibie Urzędu, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem: 91 452 88 18.

Wymagania dotyczące zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

W zgłoszeniu podaj informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Szablon zgłoszenia, który możesz wykorzystać, znajdziesz tutaj

Koniecznie podaj:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji lub e-mail,
  • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów, które dotyczą zgłoszenia.

Podanie powyższych informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.


Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich

Odpowiedzi udzielam w formie w jakiej otrzymałam zgłoszenie. Na zgłoszenia składane ustnie podczas wizyty, odpowiedzi udzielam w uzgodnionej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszenia, stosuję odpowiednio przepisy Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Dokładam wszelkich starań aby sprawę rozpatrzyć jak najszybciej. Termin rozpatrzenia zgłoszenia zależy od złożoności sprawy.


Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

W ramach posiadanych kompetencji nie zajmuję się postępowaniami:

  • administracyjnymi, prokuratorskimi i sądowymi;
  • prowadzonymi przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowaniami odwoławczymi w rozumieniu Rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.),
  • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

UWAGA! Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto do moich kompetencji nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdziesz na w zakładce "Punkty informacyjne".


Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Instytucja Pośrednicząca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027