O Funduszach Europejskich
Poradnik

O Funduszach Europejskich

Czym są Fundusze Europejskie?

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólnych dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich.

Korzystaliśmy z budżetów UE na lata: 2000-2006 (wstępując do UE w 2004 r.), 2007-2013, 2014-2020.

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności w Polsce.

Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:

 • Europejski Fun­dusz Rozwoju Regionalnego,
 • Europejski Fundusz Społeczny+,
 • Fundusz Spójności,
 • Europejski Fun­dusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
 • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Każde województwo posiada własny program, który finansuje inwestycje na jego obszarze.

Oto programy, realizujemy w latach 2021-2027: 

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: inwestujemy w bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport. Pieniądze przeznaczamy także na rozwój ochrony zdrowia, a także rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego; budżet: 113,4 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: inwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu korzystają głównie przedsiębiorcy oraz sektor nauki; budżet: 37,1 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: dzięki pieniądzom z programu poprawiamy sytuację osób na zmieniającym się rynku pracy, dbamy o rozwój edukacji i usług zdrowotnych. Wspieramy rodziców w opiece nad dziećmi i osoby ze szczególnymi potrzebami; budżet: 18,8 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: program przyśpiesza podróż w cyfrową przyszłość. Zwiększamy dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwijamy e-usługi. Wzmacniamy cyberbezpieczeństwo oraz podnosimy kompetencje cyfrowe społeczeństwa; budżet: 9,2 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: dodatkowym wsparciem obejmujemy Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 6 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój biznesu, transportu, obejmuje też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę; budżet: 12,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: pieniądze przeznaczamy na wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących; budżet: 2,4 mld zł
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa: wspieramy wspólną politykę rybołówstwa, unijną politykę morską, zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza. Inwestujemy w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Dbamy o bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów. Poprawiamy skuteczność międzynarodowego zarządzania oceanami; budżet: 2,3 mld zł
 • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzą 3 progamy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich: realizujemy działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne, np. w obszarze Funduszy Europejskich; budżet: 2,5 mld zł
 • 16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony wspierają przedsiębiorczość, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport; budżet: 155,4 mld zł
 • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej): programy mają charakter międzynarodowy i wspierają wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw; budżet: 2,2 mld zł

Jakie instytucje organizują nabory?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych
 • Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie


Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności przeznaczone są na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych / Innych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, to blisko 1,7 mld euro. Składa się na nią ponad 1,2470 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz niemal 470 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego +.

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, zaś realizacją poszczególnych działań Instytucje Organizujące Nabory (ION) zlokalizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Zakres wsparcia możliwy do realizowania w poszczególnych działaniach został ujęty w Szczegółowym Opisie Priorytetów.

...

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z programem regionalnym i jego zasadami oraz harmonogramem naboru wniosków

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Czytaj

Szczegółowy Opis Priorytetów

Czytaj

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Czytaj