Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej funduszeue.wzp.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

deklaruje rozwój organizacyjny, który docelowo zapewni wszystkim mieszkańcom regionu oraz innym interesariuszom – równą dostępność cyfrową, architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną, do wszystkich spraw prowadzonych przez Urząd, także do miejsc pracy, zgodnie z zapisami ustaw: • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 848);
 • o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://funduszeue.wzp.pl

 • Data publikacji stron internetowych: 2024-01-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron i rozproszony system zarządzania treścią może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu, tabela nie będzie posiadała tytułu lub nagłówka, zostaną użyte nagłówki niehierarchicznie, a także nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne (np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik).

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis internetowy był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych WCAG 2.1. 


Data sporządzania deklaracji

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-10.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronach internetowych

 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • można korzystać tylko przy użyciu klawiatury i bez użycia myszki komputerowej,
 • można korzystać z możliwości powiększenia wielkości liter na stronach narzędziami dostępnymi z przeglądarki,
 • można korzystać z focusa wokół elementów nawigacyjnych,
 • można korzystać z mapy strony,
 • można korzystać z kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej elementu, można skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej, którym jest:

 • Marcin Jankowski – Główny specjalista w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki telefon: +48 91 45 28 518, e-mail: mjankowski@wzp.pl.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Rozpatrzenie żądania zapewnienia dostępności następuje w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargę można złożyć pisemnie – w formie papierowej lub elektronicznej, lub ustnie do protokołu.

Skargę składaną w formie papierowej należy podpisać własnoręcznie i przekazać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Skargę składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć podpisem cyfrowym. Może to być kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.

Skargę składaną w formie elektronicznej można przesłać pocztą elektroniczną na adres: umwz@wzp.pl lub złożyć za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Skarga, która nie zawiera imienia i nazwiska osoby składającej skargę oraz adresu nie zostanie rozpatrzona.

Po wyczerpaniu opisanej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma 5 lokalizacji.

Wykaz siedzib Urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną

Każdy ma prawo poinformować Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. W celu zgłoszenia problemu z dostępnością można skontaktować się z następującymi osobami:

 • Edyta Pospychała – Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności architektonicznej, tel. +48 91 42 53 644, mail: epospychala@wzp.pl;
 • Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska – Główny specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej – Koordynator ds. dostępności, tel. +48 91 42 53 627, mail: azmyslowska@wzp.pl.

W takim zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe, na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.
Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe na przykład adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności powinno nastąpić w ciągu czternastu dni od złożenia wniosku. Jeżeli w tym czasie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe, wyznacza się nowy termin, nie dłuższy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia.
Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z wnioskiem o zapewnienie dostępności, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny nie są odpowiednie, ma ona prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Informacje na temat procedury skargowej można znaleźć pod adresem: https://dostepnosc.pfron.org.pl/proces-skargowy-w-podmiotach-publicznych