Na co otrzymam Fundusze Europejskie
Poradnik

Na co otrzymam Fundusze Europejskie

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 to interwencja realizowana w ramach 9 priorytetów 2 Pomoc Techniczną. Wkład do programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) sumuje się do 1 686 628 815 EUR.

Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego

alokacja: 189 400 000 EUR ze środków EFRR

 • projekty z zakresu B+R,
 • inwestycje dotyczące infrastruktury jednostek naukowych współpracujących z gospodarką,
 • wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw, inteligentnych specjalizacji, transformacji cyfrowej, projekty dotyczące wzmacniania potencjału regionalnego systemu innowacji w tym Instytucji Otoczenia Biznesu,
 • inwestycje rozwojowe w Specjalnej Strefie Włączenia,
 • inwestycje w dostępne i jednolicie działające cyfrowe usługi publiczne,
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe (pożyczki, pożyczki z umorzeniami),

Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego

alokacja: 364 077 103 EUR ze środków EFRR

 • inwestycje w poprawę efektywności energetycznej (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne, przedsiębiorstwa),
 • projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami skoncentrowana na przejście do gospodarki obiegu zamkniętego,
 • działania związane z adaptacją do zmian klimatu,
 • mała retencja wodna,
 • edukacja klimatyczna i ekologiczna,
 • ochrona siedlisk i gatunków, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych
 • ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń.

Priorytet 3 Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza Zachodniego

alokacja: 82 000 000 EUR ze środków EFRR

 • rozwój ekologicznego transportu miejskiego (w tym także inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą),
 • inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem oraz cyfryzacją,
 • inwestycje w infrastrukturę przeznaczoną dla ruchu niezmotoryzowanego.

Priorytet 4 Fundusze Europejskie na rzecz połączonego Pomorza Zachodniego

alokacja: 228 303 739 EUR ze środków EFRR

 • projekty z zakresu infrastruktury drogowej oraz rowerowej,
 • inwestycje w zeroemisyjny tabor kolejowy,
 • wsparcie cyfryzacji transportu.

Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego

alokacja: 180 045 133 EUR ze środków EFRR

 • poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej (dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w zakresie wychowania przedszkolnego oraz szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego),
 • inwestycje w infrastrukturę uczelni prowadzących kształcenie praktyczne zgodne z potrzebami rynku pracy,
 • projekty z zakresu infrastruktury społecznej w powiązaniu z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • rozwój infrastruktury mieszkaniowej (mieszkania wspomagane i treningowe) w powiązaniu z integracją społeczną,
 • inwestycje w infrastrukturę rodzinnych domów dziecka,
 • projekty kierowane do obywateli państw trzecich,
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia nakierowane na zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości usług zdrowotnych,
 • inwestycje w instytucje kultury oraz wspierające rozwój zrównoważonej turystyki w regionie.

Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

alokacja: 449 213 896 EUR ze środków EFS+

 • wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy, zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób młodych w wieku 18-29 lat, osób w wieku 55 i więcej, osób długotrwale bezrobotne, osób z niepełnosprawnościami, kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach i kompetencjach,
 • wsparcie dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji wynikających z potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy,
 • wsparcie dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do lat 5,
 • wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych,
 • projekty zdrowotne (ergonomia pracy, wsparcie psychologiczne, programy umożliwiające przekwalifikowanie się pracownika ze względów zdrowotnych, rehabilitacja lecznicza ułatwiająca powrót na rynek pracy),
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • wsparcie dla osób dorosłych w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych,
 • wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych na przykładzie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji,
 • systemy zachęt dla osób kształcących się na kierunkach medycznych/niemedycznych,
 • wsparcie aktywizacyjne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • tworzenie i rozwój centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
 • wsparcie ekonomii społecznej,
 • wsparcie partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
 • wsparcie obywateli państw trzecich, w tym migrantów,
 • rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej,
 • programy profilaktyczne dot. chorób stanowiących istotny problem zdrowotny regionu dla osób z grup defaworyzowanych,
 • wspieranie procesu deinstytucjonalizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym opieki długoterminowej,
 • kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny,
 • wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej,
 • wsparcie społeczne i mieszkaniowe dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.

Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego

alokacja: 126 000 000 EUR ze środków EFRR

 • projekty o zróżnicowanym charakterze realizowane przez partnerstwa samorządów lokalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT).

Priorytet 8 Pomoc techniczna (EFRR)

alokacja: 48 615 828 EUR ze środków EFRR

Priorytet 9 – Pomoc techniczna (EFS+)

alokacja: 18 973 116 EUR ze środków EFS+

Chcesz wiedzieć więcej?


Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z programem regionalnym i jego zasadami oraz harmonogramem naboru wniosków

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Czytaj

Szczegółowy Opis Priorytetów

Czytaj

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Czytaj