Polityka zwalczania nadużyć finansowych
Poradnik

Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 kieruje się w swoich działaniach polityką absolutnego braku tolerancji dla nadużyć finansowych, zarówno do swoich struktur organizacyjnych i pracowników, jak również zachowań wnioskodawców i beneficjentów.

W związku z tym, przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oczekuje się od wszystkich pracowników wdrażających program oraz beneficjentów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z programu.

W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 74 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w celu zapewnienia efektywnego systemu zapobiegania nadużyciom finansowym w programie, opracowała dokument pn. „Zasady dotyczące zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów. Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”.

Dokument zawiera opis mechanizmów składających się na system zwalczania nadużyć finansowanych w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz wskazania jakie działania należy podjąć w stosunku do zidentyfikowanych przypadków nadużyć finansowych.

W celu dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami oraz w celu zwiększenia świadomości na temat nadużyć finansowych prosimy o zapoznanie się z udostępnionym dokumentem.

Odpowiedzialność za kulturę zwalczania nadużyć finansowych spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Dlatego też zachęcamy wszystkich beneficjentów, partnerów, wykonawców, pracowników i ogół społeczeństwa do pomocy w zapobieganiu oszustwom, wprowadzaniu proporcjonalnych środków w celu ich wykrywania i zapewnienia przejrzystości.

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego lub nieprawidłowości dotyczących realizacji FEPZ  prosimy o przekazanie takich informacji. Każdy taki sygnał będzie szczegółowo badany i może przyczynić się do wprowadzenia odpowiednich środków zaradczych i korygujących.

Jeśli zetknęli się Państwo z jakimkolwiek rodzajem nadużycia związanego z wdrażaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, prosimy o jego zgłoszenie:

pocztą elektroniczną na adres:

naduzyciarpo@wzp.pl

lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

Jednocześnie każdy obywatel Unii Europejskiej może poinformować o podejrzeniu nadużycia finansowego Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Kontakt z OLAF może nastąpić we wszystkich oficjalnych językach UE poprzez stronę: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_pl

Sposoby zgłoszenia podejrzenia nadużycia finansowego

  • pocztą na adres:
    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
    Wydział Zarządzania Strategicznego
    ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
    70-421 Szczecin


Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów.

Zasady dotyczące zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów

Czytaj