Organizacja pozarządowa

Organizacje pozarządowe są istotnym odbiorcą wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Przedsięwzięcia angażujące do ich realizacji podmioty „trzeciego sektora” jako beneficjentów, uczestników partnerstw projektowych i realizatorów poszczególnych zadań w projektach zaplanowane są w wielu obszarach interwencji programu, takich jak:

  • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  • promocja zasad równościowych
  • edukacja ekologiczna i klimatyczna
  • edukacja ogólna i zawodowa
  • aktywna integracja
  • ekonomia społeczna
  • integracja społeczno-zawodowa migrantów
  • usługi społeczne i zdrowotne

W programie przewidziano także wsparcie dla podnoszenia potencjału organizacji pozarządowych do udziału w realizacji projektów, którego formy są przedmiotem uzgodnień z reprezentacją „trzeciego sektora” w regionie.