Podmiotowy System Finansowania
Poradnik

Podmiotowy System Finansowania

Podmiotowy System Finansowania (PSF) usług rozwojowych to sposób dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach Działania 6.6 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Na realizację projektów w ramach PSF przewidziano kwotę w wysokości 78 173 707,65 mln zł na okres 2 lat. System popytowy umożliwia przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu lub innej formy z puli oferowanej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i uzyskanie refundacji w wysokości od 50 do 80% kosztów.

Dla kogo?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, posiadające swoją siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Mikroprzedsiębiorstwo

 • zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro

Małe Przedsiębiorstwo

 • zatrudniające mniej niż 50 pracowników
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro

Średnie przedsiębiorstwo

 • zatrudniające mniej niż 250 pracowników
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, w okresie trwania projektu, wynosi 99 000,00 zł. Finansowanie usług rozwojowych będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu refundacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że będzie on musiał zapłacić ze środków własnych za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w BUR, a następnie otrzyma refundację części poniesionych kosztów zgodnie z treścią zawartej Umowy wsparcia. Koszt usługi rozwojowej rozliczany jest w kwocie netto, bez podatku VAT, również w przypadku gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcą nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Refundacja kosztów wybranych usług wynosi, co do zasady, co najmniej 50%

Dofinansowanie może być wyższe i wynosić:

​60% 

 • gdy dotyczy przedsiębiorców działających w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego zgodnie głównym kodem PKD prowadzonej działalności
 • gdy z usługi korzystać będzie pracownik w wieku 55 lat i więcej (w chwili przystąpienia do projektu)
 • usługi realizowane będą w zakresie zielonych umiejętności

80%

 • gdy dotyczy usług prowadzących do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji

7500 PLN

 • Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie przypadająca na jeden pesel/jednego pracownika

Kategorie usług rozwojowych

 • szkoleniowe: szkolenia otwarte, zamknięte, wewnętrzne, zewnętrzne
 • rozwojowe o charakterze zawodowym: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
 • e-learningowe: szkolenia synchroniczne i asynchroniczne (odbywające się w czasie rzeczywistym i niewymagające jednoczesnej obecności ucznia i szkolącego, kontakt odbywa się np. przez pocztę elektroniczną)
 • inne: usługi doradcze, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany.

Gdzie po wsparcie?

Jeśli firma planuje podnieść kompetencje i umiejętności swoich pracowników, powinna skontaktować się z Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Operator służy przedsiębiorcy pomocą na każdym etapie – począwszy od wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej, poprzez pomoc w założeniu konta w systemie BUR, po rozliczenie wsparcia

Skorzystaj z pomocy Operatorów!

W województwie zachodniopomorskim obecnie funkcję Operatora pełnią 2 jednostki:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91/312 9216, fax 91/312 9201
e-mail: fur@fur.com.pl
www.fur.pfp.com.pl; www.pfp.com.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Partyzantów 17 (pokój 202), 75-411 Koszalin
tel./fax 94/34 07 035, 784 689 616

Oddział w Wałczu
ul. Południowa 10B (pokój 205), 78-600 Wałcz
tel./fax 67/25 83 086

Dane Mobilnych Doradców
Joanna Ligenza
tel. 91 312 92 23, kom. 882 348 218
e-mail: j.ligenza@pfp.com.pl
Piotr Stokłosa
tel. 91 428 36 52, kom. 784 961130
e-mail: p.stoklosa@pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Przemysłowa 8, 75-2016 Koszalin
www.uslugirozwojowe.karrsa.pl

Dane Mobilnych Doradców
Paulina Sułek tel. 515 416 845 e-mail: p.sulek@karrsa.pl
Łukasz Drążkiewicz tel. 515 416 890 e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl
Małgorzata Leśniewska tel. 511 996 249 e-mail: m.lesniewska@karrsa.pl
Ewa Szydłowska tel. 511 996 395 e-mail: e.szydlowska@karrsa.pl

W ramach projektów Operatorzy przewidzieli wsparcie tzw. mobilnych doradców, którzy będą pracować w terenie, dojeżdżając do przedsiębiorców w dogodnych dla nich terminach i godzinach. Doradca zachęca do uczestnictwa w projekcie i pomaga w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Doradca może także zinterpretować wyniki analizy rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju i zaproponować najbardziej korzystny dla niego rodzaj wsparcia (kontakt może odbywać się telefonicznie lub on-line).


Jak skorzystać ze wsparcia?

Aby móc korzystać z dofinansowania usług rozwojowych, przedsiębiorca musi podpisać z Operatorem umowę oraz otrzymać indywidualny numer identyfikacyjny tzw. ID wsparcia, który umożliwi zapisanie się na wybrane usługi w BUR. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS+ w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR. W przypadku zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorcę na usługi rozwojowe, które w dniu zgłoszenia nie są dostępne w systemie BUR, możliwe jest złożenie przez przedsiębiorcę zamówienia na konkretną usługę rozwojową na tzw. „giełdzie usług”.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy

Przedsiębiorca dokonuje samodzielnego wyboru usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników. W przypadku braku oferty w BUR dopasowanej do potrzeb przedsiębiorca określa zapotrzebowanie na konkretną usługę rozwojową. W przypadku gdy nie zidentyfikował samodzielnie potrzeb, zgłasza się do Operatora PSF osobiście lub za pomocą narzędzi elektronicznych, a ten zapewnia mu poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi
rozwojowej z BUR.

Podpisanie umowy wsparcia

W terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych podpisana zostaje umowa wsparcia. Operator nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy.
Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzymuje promesę, na podstawie której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej.

Realizacja usługi rozwojowej

Przedsiębiorca korzysta z wybranej przez siebie usługi i opłaca fakturę za wykonaną usługę. Następnie podmiot świadczący usługę rozwojową wydaje zaświadczenie o ukończeniu usługi zawierające między innymi: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory związane z usługą nadane w systemie teleinformatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca
przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji. Na zaświadczeniu powinien znaleźć się również tytuł usługi rozwojowej, nazwa przedsiębiorcy, imię i nazwisko uczestnika, data i miejsce przeprowadzenia usługi, liczba godzin usługi oraz zakres tematyczny.

Refundacja kosztów

Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:

 • zgłoszenie na usługę rozwojową dofinansowaną z EFS+ zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR;
 • wydatek został rzeczywiście i w całości poniesiony na zakup usługi rozwojowej;
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany;
 • usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 • usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z programem regionalnym i jego zasadami oraz harmonogramem naboru wniosków

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Czytaj

Szczegółowy Opis Priorytetów

Czytaj

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta w zakresie informacji i promocji

Czytaj