Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Poradnik

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest jednym z instrumentów wspierających rozwój obszarów wiejskich przy udziale lokalnej społeczności. Na danym obszarze funkcjonują stowarzyszenia zwane Lokalnymi Grupami Działania (LGD) reprezentujące sektor prywatny, publiczny i społeczny, które przy aktywnym i bezpośrednim udziale mieszkańców opracowują lokalną strategię rozwoju danego regionu (LSR).

Dokument ten diagnozuje deficyty danego obszaru, opisuje jego potrzeby i potencjał oraz wskazuje na kierunki jego rozwoju. LGD w drodze konkursów wybierają projekty zgodne z LSR, które mogą być finansowane z funduszy unijnych. Dzięki tej koncepcji środki finansowe w zdecentralizowany sposób są dystrybuowane za pomocą LGD w konkretne obszary, które we współpracy z lokalną społecznością zostały zdefiniowane jako problematyczne i wymagają wsparcia finansowego.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Lokalne Grupy Działania z terenu Pomorza Zachodniego podpisały z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do zachodniopomorskich LGD trafi 20 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową osób biernych zawodowo i bezrobotnych wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia (Działanie 6.14 Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju).

Dzięki różnorodnym inicjatywom z zakresu edukacji, zdrowia, aktywizacji społecznej i zawodowej uczestnicy projektów nabędą takie kompetencje, które pozwolą im wrócić lub wejść na rynek pracy, co bez pomocy finansowej byłoby bardzo trudne lub nawet dla nich niemożliwe. Głównym celem działania jest objęcie wsparciem ludzi, którzy chcąc podjąć zatrudnienie, będą posiadali konkretne kwalifikacje i umiejętności społeczno-zawodowe, co niewątpliwie wzmocni ich pozycję na rynku pracy. Realizowane projekty będą dodatkowo wpływać na polepszenie sytuacji społecznej osób biorących udział w programie, ich integrację i aktywizację w każdym obszarze społeczno-gospodarczym.

Na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na Pomorzu Zachodnim w perspektywie finansowej 2021-2027 działalność będzie prowadzić 13 Lokalnych Grup Działania, które obejmują całe województwo zachodniopomorskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców.