Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

2.3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Nabór konkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Do naboru mogą przystąpić następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS).

NA CO

 • Energooszczędność

Wsparcie obejmuje termomodernizację:
a) wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obiektach zabytkowych – bez dodatkowych warunków. Poprzez budynek zabytkowy rozumie się budynek/zespół budynków, który wpisuje się w definicję zabytku nieruchomego ujętą w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz objęty jest co najmniej jedną z form ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 ww. ustawy, jak i definicję budynku określoną w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jeśli dodatkowo spełniają one poniższe kryteria warunkujące wsparcie dotacyjne:
− założenia projektu nie stoją w sprzeczności z przyjętym przez region programem ochrony powietrza zgodnym z art. 23 dyrektywy 2008/50/WE oraz z uchwałą antysmogową (bez wprowadzania zmian łagodzących ograniczenia i zakazy dot. eksploatacji instalacji lub odroczenia terminów ich wejścia w życie) oraz
− lokalizacja na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika dochodów podatkowych gminy (wskaźnika G) na rok 2022 lub 2023 lub na poszczególne lata naborów wniosków jest niższa od uśrednionej wartości na dany rok dla województwa zachodniopomorskiego. Relacja wskaźnika G w latach 2022, 2023, 2024 w gminach do uśrednionej wartości dla województwa zachodniopomorskiego dostępna jest pod linkiem https://eregion.wzp.pl/relacja-wskaznika-g-w-latach-2022-2023-2024-w-gminach-do-usrednionej-wartosci-dla-wojewodztwa
− wsparcie w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminach znajdujących się na obszarze SSW, dla których wartość wskaźnika dochodów podatkowych gminy (wskaźnika G) na rok 2022 lub 2023 lub na poszczególne lata naborów wniosków jest wyższa od uśrednionej wartości dla województwa zachodniopomorskiego, będzie udzielane w formie wsparcia warunkowego.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
41 180 000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

29.02.2024

koniec

14.06.2024

godz

23:59

Wyniki

październik 2024
2024
2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×