Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów dla Działania 6.19 typ 1-5

Dnia 14.03.2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru projektów w ramach naboru nr  FEPZ.06.19-IP.01-001/23 wraz z załącznikami.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT)

6.19 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych w społeczności lokalnej (ZIT)

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Osoby fizyczne
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

O wybór projektu  mogą się ubiegać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty wskazane jako wnioskodawcy w porozumieniu terytorialnym będącym podstawą realizacji ZIT Programu FEPZ w ramach:

 • Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • Obszar funkcjonalnego subregionalnego zespołu miast Strefa Centralna,
 • Obszar funkcjonalnego Szczecinka,
 • Obszar funkcjonalnego Gryfic,
 • Obszar funkcjonalnego Sławna,
 • Obszar funkcjonalnego Wałcza,
 • Obszar funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego.

NA CO

 • Rozwój usług społecznych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.

2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, m.in. w formie:

a) usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym promujących ideę wolontariatu,

b) gospodarstw opiekuńczych,

c) rozwoju usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową, w tym dla osób z niepełnosprawnościami w zgodzie z konwencją ONZ,

d) usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącymi mieszkańcami domu,

e) wsparcia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze/asystenckie w postaci m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych,

f) programów rozwojowych dla opiekunów faktycznych/nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. wsparcie w bieżącej opiece, pomoc wytchnieniową, wsparcie w zakresie informacji i doradztwa, wsparcie zdrowotne (m.in. rehabilitacja, turnusy sanatoryjne), wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia/samopomocowe, sąsiedzkie/lokalne banki usług opiekuńczych i rozwojowych, teleopieka, wolontariat opiekuńczy (jako element usług asystenckich/opiekuńczych),

g) teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań,

h) upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wtedy, gdy będzie ona konieczna do zapewnienia dostępu do innej usługi mającej na celu zaspokajanie ich aktualnych potrzeb (społecznych czy zdrowotnych).

3. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.

4. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych lub wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych w zakresie m.in.:

a) pobytu osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze i asystenckie,

b) aktywności osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.

5. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności, m.in. tworzenie lub wsparcie:

a) centrów aktywnego seniora,

b) Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

c) klubów seniora.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 • nie dotyczy

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
52 066 843,74 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.19-IP.01-001/23
Minimalny wkład własny wynosi
Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy został określony we właściwym porozumieniu terytorialnym
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

21.12.2023

koniec

31.12.2024

Wyniki

27.02.2025
12.2023
06.2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×