Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się:

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
– Zespół Parków Krajobrazowych

NA CO

 • Ochrona przyrody i jej zasobów

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu: Typ. 1 Ochrona siedlisk i gatunków (ochrona in-situ, ex-situ), zwalczanie gatunków obcych, ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000.
Celem wsparcia jest ochrona przyrody, zachowanie różnorodności biologicznej i odtworzenie ekosystemów. Wsparcie dla działań ochronnych na obszarach objętych formami ochrony przyrody wynikające z zapisów ich dokumentów planistycznych i strategicznych będzie realizowane przede wszystkim na obszarach:
1) parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody w części niepokrywającej się z obszarami Natura 2000,
2) Natura 2000 w przypadku, gdy obszar Natura 2000 pokrywa się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody, pod warunkiem gdy:
– brak jest planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS, i
– są to projekty ograniczone terytorialnie do jednego województwa i
– tylko za zgodą organu nadzorującego dany obszar chroniony.
3) wsparcie w tym zakresie nie może dotyczyć parków narodowych ani obszarów Natura 2000.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
12 354 000 PLN
Numer naboru
FEPZ.02.23-IZ.00-002/24
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

26.04.2024

koniec

31.12.2026

Wyniki

marzec 2027
2024
2026

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×