Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.17 Ograniczanie strat wody i poprawa jakości wody.

2.17 Ograniczenie strat wody i poprawa jakości wody

Nabór konkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Nabór skierowany jest do następującego typu Wnioskodawcy:
− Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki,
− przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

NA CO

 • Gospodarka wodno-ściekowa

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu:

 • Typ. 1. Inwestycje w ograniczanie strat wody do spożycia na sieciach wodociągowych;
 • Typ 2. Budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody wskutek suszy lub w sytuacji, gdy infrastruktura staje się niewydolna w warunkach fal upałów lub suszy itp.

Wspierane będą działania w zakresie budowy infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia przez ludzi, a także w zakresie ograniczenia strat wody, realizowane wyłącznie w gminach o liczbie ludności poniżej 15 tysięcy mieszkańców.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
8 236 000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

28.05.2024

koniec

19.08.2024

godz

23:59

Wyniki

grudzień 2024
2024
2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×