Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – typ 1a

Nabór konkurencyjny
EFS+

Dnia 26.03.2024 r. został zaktualizowany Regulamin wyboru projektów, szczegółowe informacje zawarte są w tabeli – rejestr zmian.

zip 235.24 KB

Data publikacji 03.07.2024

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

Zakończyliśmy ocenę projektów. Publikujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania.

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

zip 263.57 KB

Data publikacji 15.05.2024

zip 284.94 KB

Data publikacji 15.05.2024

Zakończyliśmy III etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz Informację o projektach, które oczekują na zakończenie IV etapu, ale nie zostały do niego skierowane.

 

Zakończyliśmy II etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach
zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Lista wniosków oczekujących na zakończenie IV etapu

zip 246.44 KB

Data publikacji 29.04.2024

zip 253.47 KB

Data publikacji 29.04.2024

zip 256.58 KB

Obowiązuje od 16.04.2024

zip 201.02 KB

Data publikacji 10.04.2024

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 16 wniosków o całkowitej wartości projektów wynoszącej 28 315 828,26 zł.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Zachodniopomorskiego

NA CO

 • Aktywizacja zawodowa

1. Wdrażanie narzędzi aktywizacji osób pozostających bez pracy poprzez:

a) voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy służący przygotowaniu pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy, obejmujący m.in.:

– szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (m.in. zmiany kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching),

– wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy z wyłączeniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);

– mobilność zawodowa – możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,

– doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnianej osoby,

– finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika/osobą zależną,

– zakup odzieży roboczej i środków BHP,

– inne związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę o ile będą realizowały cel projektu i zostaną zatwierdzone przez IP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
25 095 993,84
Numer naboru
FEPZ.06.03-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

27.02.2024

koniec

04.04.2024

godz

23:59

Wyniki

13.08.2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×