Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – typ 1a

Nabór konkurencyjny
EFS+

Dnia 26.03.2024 r. został zaktualizowany Regulamin wyboru projektów, szczegółowe informacje zawarte są w tabeli – rejestr zmian.

Zakończyliśmy II etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach
zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

zip 0.25 MB

Obowiązuje od 16.04.2024

zip 0.20 MB

Data publikacji 10.04.2024

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 16 wniosków o całkowitej wartości projektów wynoszącej 28 315 828,26 zł.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Zachodniopomorskiego

NA CO

 • Aktywizacja zawodowa

1. Wdrażanie narzędzi aktywizacji osób pozostających bez pracy poprzez:

a) voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy służący przygotowaniu pracownika do wykonywania pracy na stanowisku pracy i/lub samego stanowiska pracy, obejmujący m.in.:

– szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (m.in. zmiany kwalifikacji, dostosowanie kwalifikacji, coaching),

– wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, premie, dodatki, nagrody funkcjonujące u pracodawcy z wyłączeniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);

– mobilność zawodowa – możliwość finansowania zwrotu środków za dojazd do pracy, dofinansowanie kosztów noclegów w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,

– doposażenie stanowiska pracy lub np. zakupienia środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla nowo zatrudnianej osoby,

– finansowanie opieki nad dzieckiem pracownika/osobą zależną,

– zakup odzieży roboczej i środków BHP,

– inne związane z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia na stanowisku pracy przez zatrudnioną osobę o ile będą realizowały cel projektu i zostaną zatwierdzone przez IP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
25 095 993,84
Numer naboru
FEPZ.06.03-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

27.02.2024

koniec

04.04.2024

godz

23:59

Wyniki

13.08.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×