Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny

6.22 typ 1-5 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny

Nabór konkurencyjny
EFS+

Działanie 6.22 – Projekty skierowane do IV etapu oceny po procedurze odwoławczej

Zakończyliśmy procedurę odwoławczą. Publikujemy informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

 

Działanie 6.22 – Wyniki oceny projektów

Zakończyliśmy ocenę projektów. Publikujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania
oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.

 

Działanie 6.22 – Projekty skierowane do V etapu oceny

Zakończyliśmy IV etap oceny wniosków. Publikujemy informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

 

Działanie 6.22 – Informacja o projektach zakwalifikowanych do IV i V etapu oceny wniosków

W związku z zakończeniem III etapu – oceny merytorycznej drugiego stopnia wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23 dla Działania 6.22 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków
o dofinansowanie w ramach naboru
nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23, Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5   programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 oraz Informację o projektach zakwalifikowanych do V etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-002/23, Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5   programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027.

 

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków informujemy, iż w terminie naboru tj. od 30.11.2023 r. do 29.12.2023 r., złożone zostały 22 wnioski o całkowitej wartości projektów wynoszącej 38 109 648,20 PLN.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

O wybór projektu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

NA CO

 • Wsparcie na rzecz rodziny

1. Wsparcie na rzecz rodziny w formie:

 • usług w środowisku dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. asystentura rodzinna, terapia, mediacja, poradnictwo specjalistyczne, rodziny wspierające, interwencja kryzysowa, rozwój doradztwa rodzinnego, grupy wsparcia, tworzenie i funkcjonowanie lokalnych miejsc wsparcia dla rodzin z dziećmi np: klubów dla rodziców, wspieranie profilaktyki rozpadu więzi rodzinnych, budowania kompetencji dzieci/dzieci i rodziców),
 • działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparcie terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – w domu, w środowisku, w szkole itp.), wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, sprawców przemocy, lokalne centra terapeutyczne dla osób potrzebujących pierwszej, wstępnej pomocy (konsultacji) przed skierowaniem do stałej pomocy w zakresie psychologa lub psychiatry, interwencja kryzysowa,
 • usług wsparcia dla dzieci i młodzieży usamodzielnianych, przebywających w instytucjach całodobowych np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. oraz w placówkach wsparcia dziennego,
 • wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci adoptowanych itp.,
 • wsparcie szkoleniowo doradcze dla kadry podmiotów i instytucji pracujących z rodziną w kierunku rozwoju usług na rzecz rodziny i profilaktyki kierowania dzieci do pieczy.

2. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, usług wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych form opieki oraz szkolenia kadr pracujących z rodziną m.in. poprzez:

 • rodzinne „pogotowia” opiekuńcze
 • usługi wytchnieniowe
 • wsparcie kandydatów na rodziców i rodziny zastępcze
 • szkolenia kluczowe dla wszystkich osób, które będą zajmować się opieką nad dziećmi przebywających w różnych formach „przejściowych” zanim trafią docelowo do rodziny zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania grup samopomocowych, grup wsparcia w pieczy zastępczej, klubów rodzica zastępczego
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka.

3. Promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji:

 • wsparcie preadopcyjne – m.in. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze, wsparcie specjalistyczne
 • wsparcie postadopcyjne – m.in. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, szkoleniowe

4. Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą:

 • dopłata do mieszkań
 • usługi w mieszkaniu treningowym/wspomaganym
 • wsparcie infrastrukturalne (jako działanie uzupełniające)
 • dofinansowanie edukacji
 • budowanie kompetencji społeczno-kulturowych
 • usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym
 • pomoc psychologiczna, prawna
 • doradztwo zawodowe i związane z poszukiwaniem zatrudnienia
 • asystent osoby usamodzielniającej się, asystent zdrowienia
 • budowanie kręgów wsparcia itp.
 • przygotowanie opiekunów usamodzielniania poprzez wdrażanie regionalnego modelu usamodzielniania wypracowanego przez Samorząd Województwa.

5. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań, łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych w zakresie m.in:

 • aktywności osoby w mieszkaniu, w tym treningu samodzielności
 • pracy socjalnej
 • poradnictwa specjalistycznego
 • integracji osoby ze społecznością lokalną.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Projekty skierowane do IV etapu oceny po procedurze odwoławczej 6.22 typ 1-5

Działanie 6.22 – Projekty skierowane do IV etapu oceny po procedurze odwoławczej

 

Zakończyliśmy procedurę odwoławczą. Publikujemy informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Lista projektów skierowanych do IV etapu oceny po procedurze odwoławczej 6.22 typ 1-5

zip 196.58 KB

Wyniki oceny

Zakończyliśmy ocenę projektów. Publikujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.

zip 272.63 KB

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz negatywnych 6.22 typ 1-5

zip 206.83 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do V etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 6.22

zip 210.95 KB

Data publikacji 09.05.2024

Informacja o projektach zakwalifikowanych do V etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 6.22

zip 242.98 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 6.22

zip 311.71 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 6.22

pdf 3 stron 182.25 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków

zip 463.17 KB

Data publikacji 22.01.2024

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
13 786 377,65 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.22-IP.01-002/23
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (EFS 85%, BP 10%)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

30.11.2023

koniec

29.12.2023

Wyniki

29.05.2024
11.2023
05.2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • katarzyna_hawelka@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×