Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.19 Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

2.19 Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

Nabór konkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Partnerstwa
 • Służby publiczne
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:
– Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST),
– Związek, porozumienie i stowarzyszenie jednostki samorządu terytorialnego,
– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
– Partnerstwa publiczno-prywatne,
– Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
działające w sferze ochrony środowiska,
– Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami,
– Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego,
– Przedsiębiorstwa świadczące usługi gospodarki odpadami innymi niż komunalne
(medyczne i przemysłowe).

NA CO

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

W naborze zaplanowano wsparcie następującego typu projektu:
– Typ 1. Rozwijanie recyklingu odpadów (projekty w kierunku gospodarki zasobooszczędnej);
– Typ 2. Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami innymi niż komunalne (w tym przemysłowe, odpady medyczne i weterynaryjne).
Projekty mają obejmować zadania dotyczące odpadów określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032, jako: Oleje odpadowe, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Zużyte baterie i akumulatory, Odpady medyczne i weterynaryjne, Zużyte opony, Odpady opakowaniowe. Oba typy projektów powinny koncentrować się na działaniach związanych ze zmniejszeniem ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
6 177 000,00 PLN
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

29.02.2024

koniec

15.04.2024

godz

23:59

Wyniki

sierpień 2024
2024
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×