Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.9 Edukacja ogólna

6.9 Edukacja ogólna

Nabór konkurencyjny
EFS+

W ramach naboru, w terminie naboru od 14.06.2023 do 12.07.2023 r. złożono 84 wnioski o całkowitej wartości projektów wynoszącej 133 601 272,66 PLN.

Wyniki oceny

Informacja o projektach zakwalifikowanych do V etapu oceny wniosków.

Zbiorcza lista zawartych umów FEPZ.06.09-IP.01-001_23

pdf 2 stron 0.20 MB

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz negatywnie ocenionych

zip 0.31 MB

Obowiązuje od 16.01.2024

zip 0.31 MB

Obowiązuje od 16.01.2024

zip 0.33 MB

Obowiązuje od 22.12.2023

Lista projeków zakwalifikowanych do V etapu oceny (bez negocjacji)

zip 0.30 MB

Obowiązuje od 27.10.2023

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu oceny

zip 0.32 MB

Obowiązuje od 27.10.2023

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny

zip 0.27 MB

Obowiązuje od 27.10.2023

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny

zip 0.33 MB

Obowiązuje od 27.10.2023

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

O wybór projektu w ramach naboru mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • Organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujących wyłącznie kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół specjalnych).

NA CO

 • Kształcenie ogólne

Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez:

a) bezpośrednie wsparcie dla uczniów obejmujące m.in.:

 • rozwój kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich,
 • rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności i postaw prośrodowiskowych,
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych,
 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,
 • doradztwo zawodowe,
 • brokering edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych (pomoc dla uczniów przy dopasowaniu kierunku, poziomu i rodzaju oferowanych im szkoleń/kursów do wymagań rynku pracy przy uwzględnieniu jak najwyższej jakości usług szkoleniowych),
 • programy stypendialne dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce,
 • wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
 • wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywiania,

b) bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli obejmujące m.in.:

 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, poprzez m.in. kursy i szkolenia doszkalające, studia podyplomowe,

c) bezpośrednie wsparcie dla szkół i placówek systemu oświaty obejmujące m.in.:

 • doposażanie i wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
 • wsparcie cyfryzacji danej placówki,
 • wzmocnienie integrującej roli szkoły oraz zacieśnienie ich współpracy ze środowiskiem migracyjnym,

d) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji poprzez m.in. podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych,

e) działania w zakresie edukacji włączającej:

 • dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
 • zajęcia świadomościowe,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie nauczyciela wspomagającego,
 • zapewnienie asystenta wspomagającego.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy).

Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
49 566 705,90 zł
Numer naboru
FEPZ.06.09-IP.01-001/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
10%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

14.06.2023

koniec

12.07.2023

Wyniki

16.01.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×