Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.11  Edukacja zawodowa (ZIT)

6.11  Edukacja zawodowa (IIT)

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Działanie 6.11. Aktualizacja regulaminu.

Dnia 11 kwietnia 2024 r. zaktualizowaliśmy Regulamin wyboru projektów i od tego dnia obowiązującą wersją jest wersja 1.2. Szczegółowe informacje na temat zmian zawarte są
w Tabeli Rejestr zmian.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu
o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Działanie 6.11 w ramach FEPZ 2021-2027 – aktualizacja Regulaminu wyboru
nr FEPZ.06.11-IP.01-001/23 wraz załącznikami i harmonogramu
przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosku o dofinansowanie

 

Dnia 26 marca 2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru
nr  FEPZ.06.11-IP.01-001/23 wraz z załącznikami i harmonogramem przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosku o dofinansowanie.

 

Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru – wersja 1.1 z dnia 26.03.2024 r. wraz
z załącznikami oraz harmonogramem dostępna jest na stronie https://funduszeue.wzp.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu
o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

W ramach przedmiotowego naboru projektów o dofinansowanie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty administracji publicznej lub podmioty wskazane jako wnioskodawcy w porozumieniu terytorialnym będącym podstawą realizacji IIT Programu FEPZ. w ramach:

 • Partnerstwa Lider Pojezierzy
 • Partnerstwa powiatu goleniowskiego
 • Partnerstwa powiatu gryfińskiego
 • Partnerstwa powiatu stargardzkiego

NA CO

 • Kształcenie zawodowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych, poprzez:
  a) kompleksowe programy rozwojowe obejmujące podnoszenie i rozwijanie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji przez uczniów poprzez m.in.:

 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • organizację kółek zainteresowań,
 • organizację projektów edukacyjnych/laboratoriów na regionalnych szkołach wyższych,
 • organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych, cyfrowych, proinnowacyjnych, proekologicznych, prozdrowotnych itp.,
 • realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,realizację praktycznej nauki zawodu odbywającej się w formie staży, staży uczniowskich lub praktyk realizowanych u pracodawcy, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy;

b) doradztwo zawodowe ukierunkowane na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy oraz brokering edukacyjny (pomoc dla uczniów przy dopasowaniu kierunku, poziomu i rodzaju oferowanych im szkoleń/kursów do wymagań rynku pracy przy uwzględnieniu jak najwyższej jakości usług szkoleniowych np. możliwość certyfikacji po odbytych szkoleniach);
c) wsparcie nauczycieli zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doradców zawodowych ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji i wiedzy, wynikające ze zdiagnozowanych w danej placówce potrzeb poprzez m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże i praktyki itp., a także w zakresie szkoły ćwiczeń;
d) wsparcie programów nauczania z zakresu innowacji pedagogicznych, eksperymentu pedagogicznego oraz kształcenia metodą projektu;
e) pomoc finansową umożliwiającą uczniom kształcenia zawodowego naukę poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania); f) programy stypendialne dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym i osiągających wysokie wyniki w nauce;
g) doposażenie szkół (laboratoria, pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne);
h) wsparcie cyfryzacji danej placówki;
i) wzmocnienie integrującej roli szkoły oraz zacieśnieniem ich współpracy ze środowiskiem migracyjnym;
j) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
k) wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywania;
l) wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców/ przedsiębiorców i środowiska akademickiego w proces kształcenia poprzez m.in. :

 • włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,
 • tworzenie klas patronackich,
 • organizację wizyt studyjnych u przedsiębiorców,
 • tworzenie nowej oferty edukacyjnej w tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach,
 • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
 • włączenie specjalistów (praktyków) w nauczanie zawodowe w szkołach (mentoring dla szkół),
 • nawiązanie współpracy z branżowymi klastrami, specjalnymi strefami ekonomicznymi

ł) współpracę szkół zawodowych kształcących w zawodach z zakresu inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego z rynkiem pracy obejmujące m.in.:

 • stworzenie regionalnej sieci branżowych zakładów pracy, które współpracują ze szkołami i przyjmują uczniów na staż, stworzenie grup roboczych ds. inteligentnych
 • specjalizacji Pomorza Zachodniego,
 • organizację klas patronackich,
 • tworzenie programów nauczania we współpracy z siecią branżowych zakładów pracy.

m) działania w zakresie edukacji włączającej:

 • dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
 • zajęcia świadomościowe,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • zapewnienie nauczyciela wspomagającego.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

 • nie dotyczy

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
38 648 691,52 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.11-IP.01-001/23
Minimalny wkład własny wynosi
Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy został określony we właściwym porozumieniu terytorialnym
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

21.12.2023

koniec

31.12.2024

Wyniki

27.02.2025
12.2023
06.2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×