Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

Numer naboruFEPZ.06.03-IP.01-002/24

 

6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – typ 2

Nabór konkurencyjny
EFS+

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Partnerzy społeczni
 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Wnioskodawcą mogą być podmioty posiadające od minimum 1 roku siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

NA CO

 • Aktywizacja zawodowa

Typ 2. Wsparcie procesów zmierzających do dłuższego trwania w wieku aktywności zawodowej poprzez:

a) utworzenie i utrzymanie punktów obsługi osób 55+,

b) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe),

c) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji w tym cyfrowych (m.in. szkolenia, kursy),

d) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego (praktyki, staże),

e) wsparcie mobilności geograficznej m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy,

f) kampanie informacyjno-promocyjne/ działania upowszechniające.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy. Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
16 472 000,00
Numer naboru
FEPZ.06.03-IP.01-002/24
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

24.04.2024

koniec

31.05.2024

godz

23:59

Wyniki

25.10.2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×