Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej – typ 1-2

6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej – typ 1-2

Nabór konkurencyjny
EFS+

Działanie 6.18 – Wyniki oceny projektów

Zakończyliśmy ocenę projektów. Publikujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.

 

Działanie 6.18 Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków

3.06.2024 r. zaktualizowaliśmy Harmonogram oceny wniosków. Zapoznaj się z nowymi terminami.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Zakończyliśmy IV etap oceny wniosków. Publikujemy informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

 

13.05.2024 r. zaktualizowaliśmy Harmonogram oceny wniosków. Zapoznaj się z nowymi terminami.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

12.04.2024 r. zaktualizowaliśmy Harmonogram oceny wniosków. Zapoznaj się z nowymi terminami.

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument
zamieszczony w formacie pdf.

 

Dnia 27.03.2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Harmonogram oceny wniosków dla naboru nr  FEPZ.06.18-IP.01-002/23 Działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej typ 1-2 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027.

 

Obowiązująca wersja Harmonogramu oceny wniosków dostępna jest na stronie https://funduszeue.wzp.pl/ oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

 

W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

Wyniki oceny

Informacja w zakresie wyników naboru, w tym: listy projektów zakwalifikowanych do kolejnych etapów oceny wniosków oraz informacja o liczbie opublikowanych wniosków.

zip 300.00 KB

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz negatywnych 6.18 typ 1-2

zip 213.20 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do V etapu oceny wniosków

zip 260.59 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do IV etapu oceny wniosków

zip 263.51 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny wniosków

zip 218.93 KB

Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków

zip 222.91 KB

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne

O wybór projektu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • JST, ich związki, porozumienia, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST,  organizacje społeczeństwa obywatelskiego i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

NA CO

 • Rozwój usług społecznych
 1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+.
 2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, m.in. w formie:

a) usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym promujących ideę wolontariatu,

b) gospodarstw opiekuńczych,

c) rozwoju usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową, w tym dla osób z niepełnosprawnościami w zgodzie z konwencją ONZ,

d) usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącymi mieszkańcami domu,

e) wsparcia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze/asystenckie w postaci m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych,

f) programów rozwojowych dla opiekunów faktycznych/nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. wsparcie w bieżącej opiece, pomoc wytchnieniową, wsparcie w zakresie informacji i doradztwa, wsparcie zdrowotne (m.in. rehabilitacja, turnusy sanatoryjne), wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia/samopomocowe, sąsiedzkie/lokalne banki usług opiekuńczych i rozwojowych, teleopieka, wolontariat opiekuńczy (jako element usług asystenckich/opiekuńczych),

g) teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych, i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań,

h) upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wtedy, gdy będzie ona konieczna do zapewnienia dostępu do innej usługi mającej na celu zaspokajanie ich aktualnych potrzeb (społecznych czy zdrowotnych).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
23 427 201,18 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.18-IP.01-002/23
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (EFS 85%, BP 10%)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

06.12.2023

koniec

03.01.2024

Wyniki

06.06.2024
12.2023
6.2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×