Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.13 Aktywna integracja w regionie – typ 2.

6.13 Aktywna integracja w regionie – typ 2

Nabór konkurencyjny
EFS+

W związku z zakończeniem I etapu – oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.13-IP.01-
001/24 dla Działania 6.13 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację
o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru
nr FEPZ.06.13-IP.01-001/24, Działania 6.13 Aktywna integracja w regionie typ 2 programu Fundusze
Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027.

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje,
iż w ramach naboru nr FEPZ.06.13-IP.01-001/24 typ 2 , w terminie naboru tj. od 15.02.2024 r. do 14.03.2024 r., złożonych zostało 17 wniosków o całkowitej wartości projektów wynoszącej
33 918 048,12 PLN.

 

 

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

O wybór projektu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej), podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza

NA CO

 • Rozwój usług społecznych

Typ 2. Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz wsparcie działalności istniejących podmiotów reintegracyjnych

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków naboru 6.13

zip 0.21 MB

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
11 506 176,47 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.13-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (EFS 85%, BP 10%)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

15.02.2024

koniec

14.03.2024

godz

23:59

Wyniki

13.08.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×