Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.13 Aktywna integracja w regionie – typ 1.

6.13 Aktywna integracja w regionie – typ 1

Nabór konkurencyjny
EFS+

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

O wybór projektu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo wychowawcze.

NA CO

 • Rozwój usług społecznych
Typ 1.

Kompleksowe wsparcie aktywizacyjne na rzecz rodzin, społeczności i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także osób biernych zawodowo poprzez:

a) usługi integracji:

– społecznej, której celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (poprzez m.in. udział w zajęciach w jednostkach reintegracyjnych takich jak WTZ, ZAZ, CIS, KIS, zatrudnienie i współpraca z asystentem osoby bezdomnej, uczestnictwo w placówkach wsparcia dziennego, kręgach wsparcia, grupach samopomocowych, asystent rodziny jako usługa dodatkowa),

– edukacyjnej, której celem jest nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy prowadzących do uzyskania kwalifikacji,

– zdrowotnej, której celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące,

– zawodowej, której celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w jednostkach reintegracyjnych, kursy i szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane), pośrednictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia (np. finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego, asystenta pracodawcy, zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy).;

b) działania zmniejszające bariery w zatrudnieniu grup marginalizowanych społecznie realizowane np. w formie kampanii informacyjnych (jako działanie uzupełniające);

c) zmniejszanie barier w dostępie do krótkoterminowych mieszkań w połączeniu z usługami wspierającymi, np. poprzez sfinansowanie najmu krótkoterminowego na otwartym rynku, w mieszkaniu wspomaganym itp. jako alternatywy dla więzienia i bezdomności,

d) uczestnictwo w kulturze, zwiększanie kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego jako działania skierowane głównie do dzieci oraz do dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi (jako działanie uzupełniające);

e) inne usługi merytorycznie związane z realizacją projektu;

f) szkolenia/doradztwo specjalistyczne dla pracowników z różnych sektorów zaangażowanych w proces efektywnej pracy z osobami z grup marginalizowanych społecznie poprawiające ich umiejętności udzielania efektywnej pomocy, z wyłączeniem kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (jako działania uzupełniające).

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
16 568 894,12 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.13-IP.01-002/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (EFS 85%, BP 10%)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

22.04.2024

koniec

22.05.2024

godz

23:59

Wyniki

17.10.2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×