Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Małe projekty B+R

1.2 Małe projekty B+R

Nabór konkurencyjny
EFRR

Instytucja Zarządzająca informuje, że w odpowiedzi na nabór złożono 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 957 747,44 zł.

Wyniki naboru

Publikujemy informację o wynikach oceny, projektach wybranych do dofinansowania oraz informację o Składzie Osobowym Komisji Oceny Projektów.

Informacja o projektach zakwalifikowanych do 2 Etapu oceny

pdf 1 stron 149.69 KB

Obowiązuje od 26.03.2024

Informacja o projektach zakwalifikowanych do 3 Etapu oceny

pdf 1 stron 145.37 KB

Obowiązuje od 26.03.2024

Informacja o projektach ocenionych negatywnie na 2 Etapie oceny

pdf 1 stron 127.02 KB

Obowiązuje od 26.03.2024

Informacji o projektach wybranych do dofinansowania

pdf 2 stron 218.39 KB

Obowiązuje od 27.03.2024

pdf 1 stron 135.47 KB

Obowiązuje od 27.03.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Przedsiębiorstwa

Wnioski mogą składać mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji, które muszą łącznie spełnić następujące warunki:

 • posiadają siedzibę (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • wynik usługi badawczo-rozwojowej dotyczy ich działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

NA CO

 • Inteligentne specjalizacje

1. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji, przetestowania nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji.

2. Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • centrum transferu technologii zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • spółka celowa zgodnie z art. 149  – 150a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności),
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

3. Wybór wykonawcy musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

4. Wsparciem zostaną objęte projekty związane z opracowaniem innowacji produktowej lub innowacji procesowej (innowacji w procesie biznesowym w zakresie produkcji wyrobów lub usług oraz dystrybucji i logistyki).

5. Projekt musi być realizowany w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

6. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji.

7. Szczegóły dotyczące warunków udzielenia wsparcia i ewentualnych ograniczeń zawarto w regulaminie wyboru projektów.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu wyboru projektów.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
4 313 000,00 zł
Numer naboru
FEPZ.01.02-IZ.00-001/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi
200 000,00 zł

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

31.10.2023

koniec

11.12.2023

Wyniki

I kwartał 2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 88 14, 91 452 88 15
 • wwrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×