Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.8 Edukacja przedszkolna

6.8 Edukacja przedszkolna

Nabór konkurencyjny
EFS+

Informujemy, iż w terminie od 11.07.2023 do 08.08.2023 r. złożono 52 wnioski o całkowitej wartości 69 680 476,31 PLN.

Wyniki oceny

Zbiorcza lista zawartych umów FEPZ.06.08-IP.01-001_23

pdf 1 stron 0.14 MB

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz negatywnie ocenionych Działanie 6.8

pdf 7 stron 0.21 MB

Pobierz opis zmian

Lista projektów zakwalifikowanych do V etapu – po procedurze odwoławczej

zip 0.24 MB

Data publikacji 13.02.2024

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu – po procedurze odwoławczej

zip 0.21 MB

Obowiązuje od 31.01.2024

Lista projektów po procedurze odwoławczej zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej

zip 0.21 MB

Obowiązuje od 12.01.2024

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną

zip 0.41 MB

Obowiązuje od 12.01.2024

zip 0.65 MB

Obowiązuje od 12.01.2024

Lista projektów zakwalifikowanych do V etapu oceny

zip 0.24 MB

Obowiązuje od 22.12.2023

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu oceny

pdf 3 stron 0.24 MB

Data publikacji 02.11.2023 Obowiązuje od 02.11.2023

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny

pdf 4 stron 0.19 MB

Data publikacji 17.10.2023 Obowiązuje od 17.10.2023

pdf 7 stron 0.26 MB

Data publikacji 31.08.2023 Obowiązuje od 31.08.2023

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

O wybór projektu do dofinansowania mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców:

 • Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

NA CO

 • Edukacja przedszkolna

Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej poprzez:

a) działania w zakresie edukacji włączającej:

 • ­ dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
 • zajęcia świadomościowe,
 • ­ podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • ­ zapewnienie nauczyciela wspomagającego,
 • ­ zapewnienie asystenta wspomagającego,

b) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,

c) wsparcie jakości kształcenia poprzez:

 • ­ rozszerzenie oferty przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, wspierające rozwój kompetencji kluczowych, w tym zielonych kompetencji, a także pobudzające i rozwijające zainteresowania,
 • ­ wsparcie metodyczne,
 • ­ doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli m.in. w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie,
 • ­wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi migrantów,
 • ­ działania związane z preorientacją zawodową,
 • ­ doposażenie placówki (dostosowane do jej potrzeb).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy.

Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy).

Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

W systemie SOWA EFS

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
19 826 682,35 zł
Numer naboru
FEPZ.06.08-IP.01-001/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85% stanowi dofinansowanie z UE
Minimalny wkład własny wynosi
10%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

11.07.2023

koniec

08.08.2023

Wyniki

12.01.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×