Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny – typ 1

6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

W związku z zakończeniem oceny wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-001/23 dla Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 6.22 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-001/23 z dnia 5.10.2023 r.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego naboru nr FEPZ.06.22-IP.01-001/23.

 

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków informujemy, iż w terminie od 5.10.2023 r. do 19.01.2024
r., złożony został 1 wniosek o całkowitej wartości projektu wynoszącej 21 818 705,88 PLN.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

Typ Wnioskodawcy:

 • Województwo Zachodniopomorskie

NA CO

 • Wsparcie na rzecz rodziny

Dofinansowanie można uzyskać, m.in. w formie:

 • usług w środowisku dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in. asystentura rodzinna, terapia, mediacja, poradnictwo specjalistyczne, rodziny wspierające, interwencja kryzysowa, rozwój doradztwa rodzinnego, grupy wsparcia, tworzenie i funkcjonowanie lokalnych miejsc wsparcia dla rodzin z dziećmi np: klubów dla rodziców, wspieranie profilaktyki rozpadu więzi rodzinnych, budowania kompetencji dzieci/dzieci i rodziców),
 • działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparcie terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – w domu, w środowisku, w szkole itp.), wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, sprawców przemocy, lokalne centra terapeutyczne dla osób potrzebujących pierwszej, wstępnej pomocy (konsultacji) przed skierowaniem do stałej pomocy w zakresie psychologa lub psychiatry, interwencja kryzysowa,
 • usług wsparcia dla dzieci i młodzieży usamodzielnianych, przebywających w instytucjach całodobowych np. ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych itp. oraz w placówkach wsparcia dziennego,
 • wsparcia psychologicznego dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci adoptowanych itp.,
 • wsparcia szkoleniowo doradcze dla kadry podmiotów i instytucji pracujących z rodziną w kierunku rozwoju usług na rzecz rodziny i profilaktyki kierowania dzieci do pieczy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie jest przewidziana w ramach naboru.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji SOWA EFS. Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru, nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku.

Działanie 6.22 Typ 1 – Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

zip 0.30 MB

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 6.22 typ 1

zip 0.14 MB

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
20 727 770,59 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.22-IP.01-001/23
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

05.10.2023

koniec

05.01.2024

Wyniki

08.04.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • katarzyna_hawelka@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×