Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.18 Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – typ 2

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.18. Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej – typ 2, Numer naboru: FEPZ.06.18-IP.01-001/24.

6.18. Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej – Typ 2

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej – typ 2

Zakończenie naboru wniosków.

 

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 1 wniosek o całkowitej wartości projektu wynoszącej

16 956 470,59 PLN.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

NA CO

 • Rozwój usług społecznych

Dofinansowanie można uzyskać, m.in. w formie:

 • usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym promujących ideę wolontariatu,
 • gospodarstw opiekuńczych,
 • rozwoju usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową, w tym dla osób z niepełnosprawnościami w zgodzie z konwencją ONZ,
 • usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącymi mieszkańcami domu,
 • wsparcia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze/asystenckie w postaci m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych,
 • programów rozwojowych dla opiekunów faktycznych/nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. wsparcie w bieżącej opiece, pomoc wytchnieniową, wsparcie w zakresie informacji i doradztwa, wsparcie zdrowotne (m.in. rehabilitacja, turnusy sanatoryjne), wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia/samopomocowe, sąsiedzkie/lokalne banki usług opiekuńczych i rozwojowych, teleopieka, wolontariat opiekuńczy (jako element usług asystenckich/opiekuńczych),
 • teleopieki, telemedycyny, systemów przywoławczych, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych, i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań,
 • upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wtedy, gdy będzie ona konieczna do zapewnienia dostępu do innej usługi mającej na celu zaspokajanie ich aktualnych potrzeb (społecznych czy zdrowotnych).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza nie jest przewidziana w ramach naboru.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz
z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
16 108 647,06 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.18-IP.01-001/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór niekonkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

19.03.2024

koniec

09.04.2024

godz

23:59

Wyniki

07.06.2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
 • efskoszalin@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×