Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.12 Edukacja osób dorosłych – typ 3.

6.12 Edukacja osób dorosłych- typ 3

Nabór konkurencyjny
EFS+

Zakończyliśmy ocenę projektów. Publikujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.  Jednocześnie informujemy, iż odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zakończyliśmy III etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Zakończyliśmy II etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Zakończyliśmy I etap oceny wniosków. Publikujemy Informację o projektach zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Zakończenie naboru wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.12-IP.01-002/24 dla Działania 6.12 Edukacja osób dorosłych Typ 3 FEPZ 2021-2027

Informujemy, że w odpowiedzi na nabór złożono 4 wnioski  o całkowitej wartości projektów wynoszącej 1 807 401,73 zł.

Dnia 21 marca 2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Regulamin wyboru
nr FEPZ.06.12-IP.01-002/24
wraz z załącznikami.

 

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Służby publiczne
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Osoby fizyczne

W ramach przedmiotowego naboru projektu, o dofinansowanie może się ubiegać organ prowadzący szkoły (publiczne i niepubliczne).

NA CO

 • Edukacja osób dorosłych

Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych na przykładzie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) obejmujące:

a) przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie LOWE:
– opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych w społeczności lokalnej, na terenie której będzie funkcjonował LOWE oraz ocena potencjału szkoły do pełnienia funkcji LOWE i otoczenia LOWE,

– adaptacja pomieszczeń i/lub wyposażenia LOWE,

– promocja LOWE w środowisku lokalnym,

– funkcjonowanie LOWE,

– bezpośrednie wsparcie dla osób dorosłych korzystających z oferty edukacyjnej LOWE (np. wynagrodzenia prowadzących wsparcie edukacyjne, materiały i pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia wsparcia, catering i poczęstunek podczas wsparcia, przejazdy, inne wydatki/koszty w zależności od wsparcia/potrzeb dorosłych uczestników, np. asysta osób z niepełnosprawnością, opieka nad osobą/ami zależnymi od uczestników podczas ich udziału w formach wsparcia edukacyjnego, itd.).

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Online

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej
w SOWA EFS w ramach utworzonego przez ION naboru.

Po terminie wskazanym jako data zakończenia naboru,  nie będzie możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w SOWA EFS i przesłanie jej do Instytucji Ogłaszającej Nabór.

Wyniki oceny

Lista członków KOP dla naboru FEPZ.06.12-IP.01-002_24

zip 234.99 KB

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz negatywnie ocenionych

zip 220.96 KB

Data publikacji 10.06.2024

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
5.067.717,65 PLN
Numer naboru
FEPZ.06.12-IP.01-002/24
Minimalny wkład własny wynosi
5%
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
95% (EFS 85%, BP 10%)

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFS+

Termin naboru

start

05.03.2024

koniec

03.04.2024

godz

23:59

Wyniki

02.09.2024
2024
2024
Nabór zakończony

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 42 56 100
 • efs@wup.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 8906
 • pife.szczecin@wzp.pl

×