Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

2.16 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Nabór konkurencyjny
EFRR

Nabór został unieważniony – nie został złożony żaden wniosek.

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

O wybór projektu do dofinansowania mogą ubiegać się podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

NA CO

 • Gospodarka wodno-ściekowa

Dofinansowane w naborze mogą być projekty realizowane na terenie aglomeracji o wielkości  od 2  tys. do poniżej 10 tys. RLM wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, określone jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG obejmujące:

 • budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację,
 • budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie stopnia skanalizowania aglomeracji.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
15 095 500,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.02.16-IZ.00-002/23
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

31.10.2023

koniec

18.12.2023

Wyniki

16.04.2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×