Instytucja Zarządzająca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu

2.12 Adaptacja do zmian klimatu

Nabór konkurencyjny
EFRR

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Służby publiczne
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

O wybór projektu do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe.

NA CO

 • Mała retencja wodna

Dofinansowane w naborze będą działania związane z ochroną i odtwarzaniem naturalnych lub seminaturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, tereny podmokłe, stawy, starorzecza, obszary cenne przyrodniczo) mające na celu retencję i spowolnienie odpływu wody ze zlewni. Dofinansowana może zostać budowa małych zbiorników wodnych, przede wszystkim wykorzystujących rozwiązania ekosystemowe. Celem wsparcia jest ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego w regionie.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Każdemu wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, wybieranego w sposób konkurencyjny przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 63 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, z którą wnioskodawca się nie zgadza lub sposobu przeprowadzonej oceny w zakresie naruszeń o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów
 2. Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów określonymi w Regulaminie wyboru projektów
 3. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru
 4. Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Instytucją Organizującą Nabór lub Głównym Punktem Informacyjnym

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

On-line

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w aplikacji WOD2021.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
32 944 000,00 PLN
Numer naboru
FEPZ.02.12-IZ.00-001/24
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
85%
Minimalny wkład własny wynosi
15%

Forma wsparcia

Dotacja

Typ naboru

Nabór konkurencyjny
EFRR

Termin naboru

start

26.04.2024

koniec

28.06.2024

Wyniki

wrzesień 2024

Więcej informacji uzyskasz tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 91 452 89 11
 • wwdsrpo@wzp.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 • Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz:
 • 800 34 55 34
 • pife.szczecin@wzp.pl

×